Miten Lean voi auttaa kilpailukyvyn kehittämisessä?

Leanaus on vaihtelun pienentämistä, jolla hukka vähenee. Vaihtelu huonontaa laatua ja aiheuttaa kustannuksia. Lean-ajattelun avulla vaihtelua pyritään pienentämään ensin jatkuvan parantamisen kulttuurin (vs. Laatuajattelu) juurruttamisella koko organisaatioon. Tavoitteena on saada organisaatio toimimaan kokonaisuutena – joukkueena, jolla on yhtenäiset toimintatavat ja prosessit. Näiden alkuvaiheiden jälkeen keskitytään kaiken turhaa vaihtelua aiheuttavien tekijöiden eli hukan vähentämiseen.

Merkittävimpinä turhaa vaihtelua aiheuttavina asioina ja hukan muotoina nähdään

1. Suunnittelematon tuotanto ja ylituotanto

Suunnittelematon tuotanto tai jopa ylituotanto eivät ole Leanin perusajatuksen mukaista arvoa tuottavaa toimintaa. Tuottamalla tavaroita suunnittelemattomasti tai yli tarpeen syntyy ongelmia, jotka kertautuvat jatkossa. Suunnittelemattomuus aiheuttaa vaihtelua ja ylituotanto sitoo resursseja – rahaa, tiloja, laitteita ja ihmisiä.

2. Tarpeeton käsittely

Ylituotannosta syntyy yleensä tarpeetonta käsittelyä, kun tuotteita ja materiaaleja siirrellään toistensa edestä, varastopaikat täyttyvät. Myös byrokratia ja turhat papereiden kierrättelyt ovat tätä hukkaa.

3. Turha kuljettelu

Ylituotanto aiheuttaa paitsi tarpeetonta käsittelyä niin myös ylimääräisten tuotteiden kuljettelua paikasta ja varastosta toiseen. Asiakirjojakin usein siirrellään pöydätä toiselle, mikä sekin voi olla merkittävää hukkaa. Turhaa kuljettelua ja siirtelyä syntyy huonon suunnittelun ja organisoinnin seurauksena.

4. Turha varastointi

Turhien tavaroiden turha varastointi kasvattaa riskiä tavaroiden vanhenemiselle, vaurioitumiselle ja muulle turmeltumiselle. Turhiin varastoihin sitoutuu pääomia, jotka eivät tuota. Lisäksi varastotilat ja niiden ylläpito aiheuttavat kustannuksia, jotka alentavat jatkuvasti varastossa olevan materiaalin tuottoa.

5. Kaikki odottelu

Sanotaan, että aika on rahaa. Näin todella on niin liiketoiminnassa kuin urheilussakin. Turha odottelu liikenteessä, jonoissa, kokouksia aloiteltaessa, tapaamisissa, toimituksissa, asiakirjojen kierrätyksissä prosessin eri vaiheissa jne. on paitsi turhauttavaa mutta myös kallista. Odotellessa ei voida tuottaa sellaista arvoa kuin on suunniteltu, mutta kustannukset juoksevat. Ihmisille maksetaan palkkaa, tila- ja laitevuokrat juoksevat, vaikka mitään ei pystyttäisi tekemäänkään.

6. Tarpeeton liikkuminen

Kun tiloja ei ole suunniteltu tuotannon prosessien ja siihen liittyvien prosessien mukaan syntyy turhaa liikettä, johon kuluu energiaa ja aikaa. Liike on aina myös riski yhteentörmäykselle, kompastumiselle, kaatumiselle, tipahtamiselle, tapaturmalle tai muulle ei toivotulle tapahtumalla, joten turha liike on minimoitava.

7. Kaikki virheet

Virheet ovat suunnitelmista poikkeavia suorituksia tai tuotteita. Virheisiin on monia syitä jotka johtuvat joko prosessista tai jostakin erityisestä syystä. Virheisiin voidaan vaikuttaa nopeimmin mm. tässä luettelossa olevien vaihtelua aiheuttavien tekijöiden vähentämisellä tai kokonaan poistamisella.

8. Ihmisten innovatiivisuuden ja kaikkien voimavarojen käyttämättä jättäminen

Jokaisella ihmisellä on ideoita ja ajatuksia. Jos kaikkien organisaatiossa ja joukkueessa työskentelevien näkemyksiä ja ajatuksia ei hyödynnetä on se todellista hukkaa. Paitsi, että mielipiteiden ja ideoiden kuuntelusta voi olla merkittävää hyötyä organisaatiolle, niin se myös motivoi ja antaa merkitystä jokaisen elämälle.

Kaikkiin näihin hukkamuotoihin voidaan vaikuttaa hyvinkin yksinkertaisilla toimenpiteillä. Hyvänä aloitusvaiheen toimenpiteenä voidaan toteuttaa esimerkiksi 5S-projekti. Jo sillä saavutetaan suuri kehitysaskel. Kaikki turha ja tarpeeton poistuu ja tavarat ja tilat ovat jatkuvasti standardoidussa järjestyksessä. Vaihtelu vähenee huomattavasti, kun sujuva työnteko mahdollistuu eikä aikaa mene turhaan siirtelyyn ja etsiskelyyn.