Mitä on DoE – Design of Experiments (koesuunnittelu)

Koesuunnittelu on tuote- ja palvelukehitykseen liittyvää toimintaa, jolla pyritään lyhentämään tuotekehitykseen kuluvaa aikaa ja siten tehostamaan koko tuotekehitysprosessia.

Menestyvään, asiakkaan tarpeen tyydyttävään tuotteeseen kannattaa kehittää vain ne ominaisuudet, joilla pystytään tuottamaan asiakkaalle enemmän arvoa kuin kilpailevilla tuotteilla tai palveluilla on tarjota. Markkinoilla menestyäkseen tuotteen ominaisuuksien tulee olla siten tasapainossa, että se on hinta-laatusuhteeltaan ylivertainen. Tässä usein tuotekehityksen ketteryys ja nopeus ratkaisevat.

Asiakkaan tarpeiden tunteminen ratkaisee

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme asiakkaidenkin tarpeet muuttuvat ja kehittyvät yhä kiihtyvässä tahdissa. Uusia tuotteita ja palveluja pitää saada markkinoille yhä lyhyemmässä ajassa. Muuten ei jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa pysytä mukana. Tämä luo erityisen haasteen niiden ominaisuuksien tunnistamiselle, jotka tekevät tuotteesta ja palvelusta menestyvän. Nämä koko yrityksenkin menestymisen kannalta tehtävät strategiset valinnat antavat lähtötiedot tuotekehitysprosessille parhaiten asiakkaan tarpeet tyydyttävien ominaisuuksien kehittämiselle.

Kokeilla haetaan optimia

Koska tuotteeseen ei ole kustannustehokasta kehittää kaikkea mahdollista, on haettava optimia, jolla asiakkaan suosio voidaan saavuttaa kilpailukyisimmin. Tämän tasapainon saavuttamiseksi on tutkittava tuotteen käytettävyyteen ja haluttavuuteen vaikuttavien ominaisuuksien keskinäis- ja syy-seuraussuhteita. Perinteisellä yritykseen-erehdykseen perustuvalla tuotekehityksellä ei välttämättä päästä haluttuun lopputulokseen riittävän nopeasti. Aika ei vain yksinkertaisesti riitä kaikkien eri variaatioiden testaamiseen erikseen, joten tarvitaan tehokkaampia tapoja.

Koska tuotteeseen ei ole kustannustehokasta kehittää kaikkea mahdollista, on haettava optimia, jolla asiakkaan suosio voidaan saavuttaa kilpailukyisimmin. Tämän tasapainon saavuttamiseksi on tutkittava tuotteen käytettävyyteen ja haluttavuuteen vaikuttavien ominaisuuksien keskinäis- ja syy-seuraussuhteita. Perinteisellä yritykseen-erehdykseen perustuvalla tuotekehityksellä ei välttämättä päästä haluttuun lopputulokseen riittävän nopeasti.

”Aika ei vain yksinkertaisesti riitä kaikkien eri variaatioiden testaamiseen erikseen, joten tarvitaan tehokkaampia tapoja”

Koesuunnittelun ideana on löytää tärkeimmät ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja määritellä niiden keskinäisvaikutukset tehokkaalla ja systemaattisella tavalla. Koesuunnittelussa testataan montaa samaan ilmiöön vaikuttavaa muuttujaa samanaikaisesti. Tuotekehitysprosessissa tehtävillä monimuuttujakokeilla löydetään kustannustehokkaasti ja nopeasti ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten tuotteen ja palvelun ominaisuuksiin ja valmistusprosessin tuottavuuteen. Tästä seuraa tuotekehityksen kokonaiskustannusten pienenentyminen ja tuotteiden parempi soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin ja käyttöön.

Juuret syvällä tutkimuksessa ja innovaatioissa

Teollisen koesuunnittelun keskeisimpänä kehittäjän voidaan pitää japanilaista insinööriä ja tilastotieteilijää tohtori Genichi Taguchia (1924 – 2012). Hänen kehittämänsä Tagushi-menetelmänsä on eräs tehokkaimmista suunnittelumenetelmistä, joka yhdistää insinööritietämyksen ja tilastollisen analysoinnin. Tauguchin tilastollisessa kokeellisessa suunnittelussa käytetään hyväksi laadun hävikkifunktiota, ortogonaalimatriiseja, lineaarikuvaajia ja signaalikohinasuhdetta.

Taguchi-menetelmässä suunnitteluparametreillä haetaan sitä optimia, mikä antaa parhaan vasteen pienimmillä valmistuskustannuksilla. Tästä seuraa parempi laatu (soveltuvuus käyttöön) ja alhaisemmat kustannukset (hinta).