TIETOPANKKI

Mitä laatu on?

Laatu on käsite, jota on aikojen kuluessa määritelty monin eri tavoin. Liiketoiminnassa käsite yleisesti liitetään kyvykkyyteen tunnistaa asiakkaan tarpeet, suunnitella ne tyydyttävä tuote ja palvelu, ja sen jälkeen täyttää odotukset ja vaatimukset.

Lue lisää

Mitä on laatuajattelu?

Laatuajattelu on laadun jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen keskittyvä oma tieteenhaaransa. Laatuajattelun keskeisin päämäärä ja tavoite ovat kilpailussa menestyminen ja kilpailukyvyn kehittyminen missä kontekstissa kulloinkin toimitaan. Samat laatuajattelun lainalaisuudet pätevät niin urheilussa kuin liike-elämässäkin.

Lue lisää

Mikä on laatujärjestelmä?

Laatujärjestelmällä kuvattiin organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Tämä käsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa ja elää valitettavan sitkeästi edelleen yleisessä kielenkäytössä. Laatujärjestelmät syntyivät siis standardoinnin seurauksena.

Lue lisää

Mitä on PDCA?

Maailman ehkä merkittävin laatuguru W. Edwards Deming oli käytännönläheinen tutkija ja tiedemies, joka lisäsi laatuajattelun perusprosessiin Suunnittele-Tee–Seuraa ja analysoi (PDC) oppimisen ja synnytti nykyisen jatkuvan kehittämisen kehän – Demingin ympyrän (PDCA).

Lue lisää

Mitä on Lean?

Lean on laatuajattelusta johdettu käytännönläheinen ja selkeitä työkaluja ja menetelmiä esiin nostava ajattelutapa ja johtamisfilosofia. Ajattelutavan taustalla on laatuajattelun mukainen vaihtelun ymmärtäminen ja hallinta.

Lue lisää

Miten Lean voi auttaa kilpailukyvyn kehittämisessä?

Leanaus on vaihtelun pienentämistä, jolla hukka vähenee. Vaihtelu huonontaa laatua ja aiheuttaa kustannuksia. Lean-ajattelun avulla vaihtelua pyritään pienentämään ensin jatkuvan parantamisen kulttuurin (vs. Laatuajattelu) juurruttamisella koko organisaatioon.

Lue lisää

Miten Lean-ajattelutapa viedään käytäntöön?

Lean on laatuajattelusta johdettu käytännönläheinen ja selkeitä työkaluja ja menetelmiä esiin nostava ajattelutapa ja johtamisfilosofia. Ajattelutavan taustalla on laatuajattelun mukainen vaihtelun ymmärtäminen.

Lue lisää

Mitä on 5S?

5S on Lean-ajattelun soveltamisen aloitusvaiheen menetelmä, jolla vähennetään huomattava määrä toimintaa haittaavista ja hidastavista vaihtelua eli hukkaa aiheuttavista tekijöistä. Menetelmän nimi tulee sen alkuperämaan japaninkielisten sanojen (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) alkukirjaimista. Ne on kuitenkin käännetty myös englanniksi.

Lue lisää

Mitä on Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma on tilastolliseen prosessinohjaukseen perustuva lähestymistapa Leaniin. Lean Six Sigma –lähestymistavassa hyödynnetään prosessista saatavissa olevaa ja tilastollisesti tulkittavissa olevaa dataa. Prosessin vaihtelusta kertova data muutetaan visuaalisesti tarkasteltavaksi ja grafiikaksi, jonka perusteella prosessin laaduntuottokykyä voidaan analysoida ja lähteä kehittämään.

Lue lisää

Mitä on DoE – Design of Experiments (koesuunnittelu)

Koesuunnittelu on tuote- ja palvelukehitykseen liittyvää toimintaa, jolla pyritään lyhentämään tuotekehitykseen kuluvaa aikaa ja siten tehostamaan koko tuotekehitysprosessia.

Lue lisää

Mikä DMAIC?

Lean Six Sigma –lähestymistavassa käytetään vakioitunutta viidestä projektivaiheesta koostuvaa DMAIC-prosessia

Lue lisää

Mikä on toimintajärjestelmä?

Toimintajärjestelmällä pyritään ohjeistamaan organisaatiota toimimaan halutulla tavalla. Se siis toimii johtamisen välineenä ja on koko organisaatiolle eräänlainen käyttöohjekirja.

Lue lisää

Mikä on johtamis­järjestelmä?

Johtamisjärjestelmä on dokumentointi, jolla sovitaan henkilöstön kanssa liiketoiminnan kehityssuunnasta, tavoitteista, periaatteista ja toimintamallista. Sillä tarpeen mukaan ohjeistetaan toimintaa johtamisen apuvälineenä siten, että toiminnan kilpailukyky jatkuvasti kehittyy.

Lue lisää

Mikä on ympäristö­järjestelmä?

Laatujärjestelmällä kuvattiin organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Tämä käsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa ja elää valitettavan sitkeästi edelleen yleisessä kielenkäytössä.

Lue lisää

Mikä on ttt-järjestelmä?

Laatu-, ympäristö- ja ttt-järjestelmät syntyivät standardoinnin seurauksena. Tämä kehitys alkoi, kun laatujärjestelmäkäsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa, ja johti siihen, että organisaatioissa rakennettiin muusta toiminnasta erillisiä järjestelmiä, joista vastasivat erityiset laatu-, ympäristö ja turvallisuusasiantuntijat yritysjohdon sijaan.

Lue lisää

Mitä on SPICE?

Software Process Improvement ja Capability Determination ( SPICE ), on joukko teknisiä standardeja ohjelmistokehitykseen ja -liiketoiminnan johtamiseen. Saatavissa standardina ISO / IEC 15504.

Lue lisää

5S:llä sujuvasti Lean-työn alkuun

5S on Lean-ajattelun soveltamisen aloitusvaiheen menetelmä, jolla sujuvoitetaan työtä ja prosessin virtausta. Menetelmällä voidaan vähentää huomattava määrä työprosesseja haittaavista ja hidastavista vaihtelua eli hukkaa aiheuttavista tekijöistä.

Lue lisää