QL Laatupassi -VALMENNUSOHJELMA

QL Laatupassi -valmennusohjelma on organisaation koko henkilöstölle laadun ymmärtämiseen suunniteltu henkilökohtainen valmennus. Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.

QL Laatupassi on kauan kaivattu jokaisen suomalaisen perusvalmennus kilpailukyvyn perusteisiin. Sertifioituja Laatupasseja on jo satoja useissa eri Suomen kaupungeissa.

Valmennusohjelman tavoitteena on luoda perusteet jatkuvalle kehittämiselle siten, että kaikki eri tasoilla toimivat henkilöt ymmärtävät, mitä laatutyö heidän osaltaan tarkoittaa, mitä heidän siitä tulisi tietää ja hallita.

QL Laatupassi -valmennusohjelma on suunnattu kaikille. Jokainen on aina tekemisissä laadun ja laadunhallinnan kanssa riippumatta siitä, onko organisaatiossa käytössä joku ”laatujärjestelmä” tai ei.

QL Laatupassi -valmennusohjelmalla luodaan ymmärrystä miksi laatu ja laatuajattelu ovat merkittävimmin kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Monille meistä on epäselvää, miten merkittävästi laatu ja laatuajattelu vaikuttavat elämäämme – liiketoiminnassa kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Ilmiötä, jota laatuajattelun avulla hallitaan ei ymmärretä ja siten osata hyödyntää kaikessa toiminnassa. Tämä on oltava jaetussa ymmärryksessä!

”Laadusta tulee ymmärtää vain yksi asia, ja se on vaihtelu” – arvostettu laatuguru W. Edwards Deming

Vaihtelu kaikessa toiminnassa on hukkaa, joka ei tuota arvoa asiakkaalle eikä organisaatiolle. Kun vaihteluun vaikuttavat tekijät osataan tunnistaa ja niitä vähentää, niin kilpailukyky paranee merkittävästi.

Laatu yrityksen ja organisaation kilpailutekijänä

Jos ja kun laadusta halutaan menestystekijä, niin kaikkien olisi silloin ymmärrettävä mistä todella on kyse. QL Laatupassi -valmennusohjelma pureutuu laatuajattelun perusteisiin käytännönläheisellä ja perusymmärrystä kehittävällä tavalla – ei ”laatujargonilla”.

Valmennus etenee portaittain kohti laadunhallinnan erinomaisuustasoa.

Valmennus antaa vastauksia peruskysymyksiin:

 • Mitä laatu yksiselitteisenä käsitteenä tarkoittaa eri tilanteissa ja yhteyksissä?
 • Miten laatu vaikuttaa liiketoiminnan arvoon ja tulokseen?
 • Mitä on laadunhallinta ja mistä kyky tuottaa arvoa syntyy (5S, Lean)?
 • Miten laatu suunnitellaan, toteutuu arjessa, mitataan, kehitetään ja johdetaan (PDCA)?
 • Miten laatutekniikoita hyödynnetään (SPC, Six Sigma, jne.)?
 • Miten laatuajattelu johdetaan organisaation strategioihin ja kaikkeen toimintaan (EFQM, CAF, IIP, ISO, jne.)?

Hyödyt VALMENNUSohjelmasta

Vahvistaa kilpailukyvyn perusteita

Tällä kolmetasoisella QL Laatupassi -valmennusohjelmalla vahvistetaan kilpailukykyä, joka perustuu liiketoiminnan perusteiden ja haasteiden parempaan hallintaan.

Jokainen valmennukseen osallistunut tuntee, tietää ja ymmärtää

 • kilpailukyvyn kehittämisen perusteet
 • miten arvoa synnytetään asiakkaille, työntekijöille ja koko yritykselle
 • miten kilpailukykyä luodaan, mitataan, johdetaan ja kehitetään
 • miten PDCA- ja LEAN-filosofioita käytännössä hyödynnetään
 • miten laatuajattelu johdetaan organisaation strategioihin ja kaikkeen toimintaan (LEAN, ISO, EFQM, CAF, IIP, ym. -viitekehykset).

Valmennuksen kolme tasoa

STANDARD -taso, 1 koulutuspäivä ja passikoe

Jokainen työntekijä ymmärtää laatuajattelun peruskäsitteet ja hyödyt oman työn helpottumiselle, motivoivuudelle ja tuloksellisuudelle – pystyy oma-aloitteisesti osallistumaan kehittämiseen.

 • Mitä laatuajattelu ja jatkuva parantaminen käytännössä ovat.
 • Mitä hyötyä laatuajattelusta on itselle, asiakkaille, yritykselle ja koko yhteiskunnalle.
 • Mitä on laadunhallinta ja miten sitä toteutetaan, miten saadaan enemmän vähemmällä.

PREMIUM -taso, 1+1 pv. koulutus + harjoitustyö + passikoe

Jokainen esimies, prosessinomistaja, työnjohtaja tai tiiminvetäjä ymmärtää ja osaa hyödyntää laatutekniikoita.

 • Miten vaikutan työyhteisöni toiminnan laatuun ja laaduntuottokykyyn.
 • Miten pienennän vaihtelua, poistan hukkaa ja saan aikaan kehittyviä tuloksia.
 • Miten otan jatkuvan parantamisen työkalut haltuun – laatutekniikoita kehittämiseen.

EXCELLENCE -taso

Ylin johto ja avainhenkilöt ymmärtävät miten laatuajattelu viedään strategioihin ja johdetaan käytännön toimintaan.

 • Miten teen laadusta strategisen kilpailutekijän.
 • Miten rakennan vaikuttavan laadunhallinnan koko organisaatioon.
 • Miten hyödynnän arviointiviitekehykset ja vaatimusstandardit jatkuvan kehittämisen välineinä.

Löydä oikeat ratkaisut

Kehitämme palvelutarjoamaamme jatkuvasti ja räätälöimme palvelumme tarvittaessa juuri sinun tarpeeseesi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

Palvelumme
Yhteystiedot löydät täältä

Kysy tarjous