QL Prosessiarkkitehtuuri -konsepti

QL Prosessiarkkitehtuuri on erityyppisille organisaatioille soveltuva koko liiketoiminnan kattava prosessimaisen toiminnan visualisointikonsepti, jolla halutut toimintatavat voidaan varsin kattavasti kuvata ymmärrettävänä kokonaisuutena.

Yhdistettynä konsultointiin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi ja liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

QL Prosessiarkkitehtuuri -konsepti on suunniteltu lyhentämään ja tehostamaan organisaation toiminnan visualisointia – kaikille yhteisesti näkyväksi ja ymmärrettäväksi tekemistä. Käyttöönoton yhteydessä tehtävällä räätälöinnillä varmistetaan, että malli sopii tilaajan liiketoimintaan. Samalla prosessimallinnus viimeistellään kaikin tavoin tilaajaorganisaation tarpeisiin sopivaksi

 • QL Prosessiarkkitehtuuri -konseptilla toteutetaan yhtäaikaisesti Leanin JIT-periaatteen mukainen prosessimallinnus ja systeemiajatteluun perustuva jatkuvan parantamisen toimintamalli (PDCA)
 • Konsepti perustuu Lean-filosofiaan ja kehittämäämme strategialähtöiseen prosessien mallinnusmenetelmään sekä siitä vuosien mukana syntyneisiin kokemuksiin.

Avain henkilöstön kanssa käytävään dialogiin

Organisaatiokohtaisesti räätälöidyllä QL Prosessiarkkitehtuuri -prosessimallinnuksella luodaan pohja henkilöstön kanssa käytävälle keskustelulle, joka auttaa jokaista ymmärtämään, miten toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Organisaatiokohtaiseksi räätälöintiin tarvitaan erikseen sovittava määrä konsultointia, jonka aikana varmistetaan mallinnuksen sopivuus tilaajalle.
 • Organisaation tai yrityksen toiminnan kokonaisuus hahmottuu, jolloin henkilöstön ymmärrys toimintamallista mahdollistaa tehokkaamman johtamisen ja toiminnan.

Hyödyt QL Prosessiarkkitehtuuri -konseptista

 • Prosessiarkkitehtuurin ja siihen liittyvän konsultoinnin avulla toiminnan kuvaaminen saa valmista ryhtiä ja näin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi.
 • QL Prosessiarkkitehtuurin avulla suunnitellun ja ymmärrettäväsi tehdyn toimintamallin avulla liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.
 • Säästö kokonaisuuden hahmottamisessa ja oman työajan vähentymisenä voi olla kymmeniä päiviä.

Testattu prosessien vuorovaikutus

Prosessirakenteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet on mallinnuksessa valmiiksi mietitty ja monissa sertifiointiprosesseissa toimiviksi testattu.

QL Prosessiarkkitehtuuri sisältää toimialasta riippuen 25-35 valmista liiketoiminnan arvovirtojen prosessimallinnusta, joiden välinen vuorovaikutus muodostaa aukottoman, tilaajan toimialalle soveltuvan liiketoimintamallin.

Toimitukseen kuuluu:

 • Lean-ajatteluun perustuvan mallinnusviitekehys ja johdantokuvasarja
 • Vaatimustenmukaisuuden (laadun) ja tietämyksen hallintaan liittyvä johtamis- ja dokumentointiviitekehys
 • Yritykselle sopiva prosessikarttaluonnos (ks. mahdolliset toimialat)
 • Prosessiarkkitehtuuri -konseptiin määriteltyjen prosessien alalle tyypilliset prosessien arvovirtojen mallinnukset, jotka käyttöönoton yhteydessä sovitetaan yrityksen toimintaan sopiviksi.

Kenelle palvelu sopii?

Tällä hetkellä voimme tarjota mallin

 • rakennusalalle
 • konepajoille
 • suunnittelutoimistoille
 • palveluyrityksille
 • kehitysyhtiöille
 • hoivakodeille
 • tuotannollisille teknologiayrityksille
 • julkishallinnon organisaatioille.

Toimitus esiräätälöitynä asiakkaan toimialalle sopivana.

Yhteensopivuus

QL Prosessiarkkitehtuuri on yhteensopiva Howspace-alustalle toteutettavan johtamisjärjestelmän ja QL Laadun Portaat Digi -yrittäjän käsikirjan kanssa. Prosessimallinnukset voidaan asentaa suoraan järjestelmään tai työkirjaan jo käyttöönottovaiheessa. Tällöin saavutettava etu moninkertaistuu, kun sekä toimivaksi testattu liiketoimintamalli että sen operatiiviseen johtamiseen kehitetty järjestelmä tai työkirja yhdistyvät.

Johtamisjärjestelmän Howspace alustatoteutus ja QL Laadun portaat Digi -yrittäjän käsikirjaan liitettäessä sisältää myös valmiit prosessin suunnittelu-, määrittely- ja toiminta- tai työohjelomakepohjat.

Ei ylimääräisiä ohjelmistokustannuksia

Mallinnusta on organisaatiossa yksinkertaista muokata lähes jokaisesta yrityksestä löytyvillä toimistosovelluksilla.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä