QL Laatupassi -VALMENNUSOHJELMA

Kolmiosainen QL Laatupassi -valmennusohjelma on kauan kaivattu jokaiselle suomalaiselle tarkoitettu perusvalmennus jatkuvan parantamisen ja laadun perusteisiin. Se on onnistumisen ajokortti tuloksellisesti parempaan ja helpompaan arkityöhön.

Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään, parantaa sekä omaa että koko työyhteisönsä arvoa ja kilpailukykyä. Laatuajattelun perusteet on kaikkien hyvä tietää ja ymmärtää.

Sertifioidun QL Laatupassi – onnistumisen ajokortin suorittaneita on jo satoja eri puolilla Suomea antamassa panostaan työyhteisöjensä, organissatiodensa ja yritystensä kehittämisessä.

QL Laatupassi -valmennus on suunnattu kaikille kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja arvoaan työyhteisöjen jäseninä. Jokainen omassa työssään on aina tekemisissä laatuajattelun ja laadun kanssa riippumatta siitä, onko organisaatiossa käytössä joku ”laatujärjestelmä” tai ei.

Tässä valmennuksessa muurataan vahvat perustukset jatkuvalle kehittämiselle. Kaikki, kaikilla organisaation eri tasoilla toimivat henkilöt ymmärtävät, mitä laatuajattelu heidän tapanaan ajatella tarkoittaa, mitä heidän siitä tulisi tietää ja osata.

Monille meistä on epäselvää, miten merkittävästi laatu ja laatuajattelu vaikuttavat elämäämme – liiketoiminnan arvoon, kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Ilmiötä, jota laatuajattelun avulla hallitaan ei aina ymmärretä ja siten osata hyödyntää kaikessa toiminnassa. Nämä taidon on oltava jaetussa ymmärryksessä!

”Laadusta tulee ymmärtää vain yksi asia, ja se on vaihtelu” – arvostettu laatuguru W. Edwards Deming

Vaihtelu kaikessa toiminnassa on hukkaa, joka ei tuota arvoa asiakkaalle eikä organisaatiolle. Kun vaihteluun vaikuttavat tekijät osataan tunnistaa ja niitä vähentää, niin kilpailukyky paranee merkittävästi.

Laatu ON ARVOKAS ASIA

QL Laatupassi -valmennusohjelmalla luodaan ymmärrystä miksi laatu ja laatuajattelu ovat merkittävimmin yritysten ja organisaatioiden arvoon ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Jos ja kun laadusta halutaan menestystekijä, niin kaikkien olisi silloin ymmärrettävä mistä todella on kyse. QL Laatupassi -valmennusohjelma pureutuu laatuajattelun perusteisiin käytännönläheisellä ja perusymmärrystä kehittävällä tavalla – ei ”laatujargonilla”.

PORTAITTAIN KOHTI ARKITYÖN ERINOMAISUUTTA

Valmennus antaa vastauksia peruskysymyksiin:

 • Mitä laatuajattelu oikeastaan on ja miten se luo arvoa koko organisaatiolle?
 • Mitä laatu yksiselitteisenä käsitteenä tarkoittaa eri tilanteissa ja yhteyksissä?
 • Miten jokaisen työntekijän laatuattelu ja laatu vaikuttavat liiketoimintaan?
 • Mitä on laadunhallinta ja mistä kyky tuottaa arvoa syntyy (5S, Lean)?
 • Miten laatu suunnitellaan, toteutuu arjessa, mitataan, kehitetään ja johdetaan (PDCA)?
 • Miten laatutekniikoita hyödynnetään (SPC, Six Sigma, jne.)?
 • Miten laatuajattelu johdetaan organisaation strategioihin ja kaikkeen toimintaan (EFQM, CAF, IIP, ISO, jne.)?

Hyödyt

Valmennus parantaa osallistujan, yrityksen ja koko organisaation arvoa ja vahvistaa siten kilpailukykyä, joka perustuu liiketoiminnan perusteiden ja haasteiden parempaan hallintaan.

Jokainen valmennukseen osallistunut tuntee, tietää ja ymmärtää

 • Arvon tuottamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen perusteet
 • Miten arvoa synnytetään asiakkaille, työntekijöille ja koko yritykselle
 • Miten arvoa luodaan, mitataan, johdetaan ja kehitetään
 • Miten PDCA- ja LEAN-filosofioita käytännössä hyödynnetään
 • Miten laatuajattelu johdetaan organisaation strategioihin ja kaikkeen toimintaan (LEAN, ISO, EFQM, CAF, IIP, ym. -viitekehykset).

Valmennuksen kolme tasoa

STANDARD -taso, 1 koulutuspäivä ja passikoe

Tämän Standard-tason QL Laatupassi -valmennusjakson käytyään jokainen työntekijä ymmärtää laatuajattelun peruskäsitteet ja hyödyt oman työn helpottumiselle ja onnistumiselle. Osallistuja löytää uuden innostuksen ja motivaation, jolla pystyy oma-aloitteisesti osallistumaan kehittämiseen.

 • Mitä laatuajattelu ja jatkuva parantaminen käytännössä ovat.
 • Miten laatuajattelu tuottaa arvoa jokaiselle itselleen, asiakkaille, yritykselle ja koko yhteiskunnalle.
 • Miten laatuajattelua käytännössä toteutetaan ja hyödynnetään arkityössä, miten saadaan enemmän onnistumisia vähemmällä.

PREMIUM -taso, 1+1 pv. koulutus + harjoitustyö + passikoe

Jokainen esimies, prosessinomistaja, työnjohtaja tai tiiminvetäjä ymmärtää ja osaa hyödyntää laatutekniikoita.

 • Miten vaikutan työyhteisöni toiminnan laatuun ja laaduntuottokykyyn.
 • Miten pienennän vaihtelua, poistan hukkaa ja saan aikaan kehittyviä tuloksia.
 • Miten otan jatkuvan parantamisen työkalut haltuun – laatutekniikoita kehittämiseen.

EXCELLENCE -taso

Ylin johto ja avainhenkilöt ymmärtävät miten laatuajattelu viedään strategioihin ja johdetaan käytännön toimintaan.

 • Miten teen laadusta strategisen kilpailutekijän.
 • Miten rakennan vaikuttavan laadunhallinnan koko organisaatioon.
 • Miten hyödynnän arviointiviitekehykset ja vaatimusstandardit jatkuvan kehittämisen välineinä.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä