Laatu ja palvelumuotoilu ovat kaksi erillistä, mutta myös tiiviisti toisiinsa liittyvää käsitettä. Laatu on arvio tai näkemys jonkin asian sopivuudesta tarpeenmukaiseen käyttöön jollakin asteikolla. Palvelumuotoilu on taas prosessi, jolla tuote- tai palvelu kehitetään tarpeen mukaiseen käyttöön.

Laatu on tarpeeseen soveltuvuuden määre

Laadulla määritellään mitä hyvänsä asiaa, esinettä, tapahtumaa, tuotetta, palvelua tai toimintaa, jotka täyttää käyttäjänsä odotuksia ja vaatimuksia hänen määrittelemällään asteikolla. Laatu voidaan määritellä myös Joseph M. Juranin tavoin yksikertaisesti ”soveltuvuudeksi tarpeen mukaiseen käyttöönFitness for Use”.

Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) määrittelee laadun ”kokonaisuuden ominaisuuksiksi, jotka vaikuttavat sen kykyyn tyydyttää ilmoitettuja ja oletettuja tarpeita ”. Yritysten ja organisaatioiden kohdalla laatua voidaan arvioida niiden kyvykkyydestä tuottaa ja toteuttaa menestysstrategiaansa.

Palvelumuotoilu on toimintaa tarpeen tyydyttämisen saavuttamiseksi

Palvelumuotoilu on taas innovointia, suunnittelua, kokeilua, testausta ja pilotointia, jolla jokin muotoilun kohde saadaan toteutettua tarpeen mukaiseen käyttöön ja arvioitavaksi. Laatu ja palvelumuotoilu ovat siis kaksi eri ulottuvuudessa olevaa asiaa. Toinen on toimintaa, jonka lopputulosta voidaan laadullisesti arvioida.

Laadunhallinta syntyy jatkuvan parantamisen PDCA-syklillä

Laatuun liittyy siis aina ensimmäisenä suunnittelu, kuten monelle jo tutussa jatkuvan parantamisen PDCA-kehässä on määritelty. Plan on suunnittelua. Do on suunnitelmien toteuttamista. Check on totetumisen todentamista ja Act on uusien mahdollisuuksien kehittämistä.

Organisaation laatu syntyy suunnittelemalla

Meillä on yli kolmen kymmenen vuoden kokemus laadun suunnittelusta ja arvioinnista yrityksiin ja organisaatioihin.

Viitekehyksiä olemme käyttäneet ISOn (International Organization for Standardization) laadunhallintastandardeja ja eri laatupalkintokriteeristöjä kuten EFQM:ää (European Foundation for Quality Management) ja aiemmin Suomen Laatupalkinnon (SLP) arviointiperusteita.

Näillä työkaluilla voimme auttaa sinunkin organisaation laadunsuunnittelussa saavuttamaan jatkuvaa kestävää menestystä.

Tarpeen mukaan organisaatiosi toiminta voidaan saattaa sertifiointikelpoiseksi tai vaikkapa vain arvioida laaduntuottokykyä Verso-menestysanalyysillämme eri laatupalkintokriteeristöjä hyödyntäen.

Tuotelaatu vaatii myös Palvelumuotoilun

Palvelumuotoiluun suunnitteluapua voimme tarjota vaikkapa leanaamalla ensin uusien tuotteiden ja palvelujen kehitysprosessin.

Tähän meillä on käytössä tehokkaita työtapoja kuten ”Tuplatimantti”-muotoiluprosessi Howspace-alustalla toteutettuna.

laatua ja palvelumuotoilua KEHITTÄVÄT PALVELUMME

Me QL Partnerit voimme kehittää organisaatiosi laatua ja tuote-ja palvelumuotoilua aina organisaatiokohtaisesti räätälöitävien konsultointi-, valmennus-, arviointi- ja coaching-palvelujemme avulla.


 

QL KASVA LÄHIJOHTAJANA -VALMENNUS

QL Kasva lähijohtajana on valmennus esihenkilöinä aloitteleville ja työurallaan eteneville työntekijöille antaen hyvät lähtökohdat lähijohtajan työssä onnistumiselle.

Koko organisaation johtamiskulttuuri kehittyy, kun osallistujat tuovat uusia näkemyksiä yritykseen tässä valmennuksessa opittujen taitojen ja oivallusten myötä.

TUTUSTU

QL ONNISTU TYÖSSÄSI -VALMENNUS

Valmennuspolkuun osallistuva saa henkilökohtaisen valmennusmatkan omista vahvuuksista sekä analyysin oman toimen keskeisistä tehtävistä. Samalla organisaation toimenkuvat selkeytyvät ja hukkatyö vähenee.

Organisaation henkilöstön osaamisen hyödyntämättä jättäminen on pahin hukka, joka lisää viiveitä, virheitä ja vaihtelua työsuorituksissa. Tästä aiheutuu valtavasti kustannuksia organisaatiolle.

TUTUSTU

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden Lean -ajatteluun perustuvan kokonaisnäkemyksen organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen.

Tässä valmennuksessa organisaation koko arvoa tuottava toiminta muotoillaan yhdessä uudella visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja kehitetään reaaliaikaiseen tietoon perustuvaa johtamiskulttuuria.

Tutustu

QL Verso -menestys­analyysi

QL Verso -menestysanalyysi on liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilaa analysoiva digitaalinen tuoteperhe. Se soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille.

  • Analysoi liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilan
  • Raportoi menestystekijät ja kehityskohteet halutussa viitekehyksessä
  • Antaa asiantuntija-arvioin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ISO -standardien, EFQM-kriteerien tai yritysvastuullisuuden näkökulmasta

TUTUSTU

QL Rahoitus­­navigaattori

QL Rahoitusnavigaattorilla löydetään yrityksen kriittiset kehityskohteet ja niiden kehittämiseen soveltuvat yritystukien rahoituskanavat sekä organisoidaan kehittämisee tarvittava tukirahoitus.

QL Rahoitusnavigaattori perustuu organisaation kehityskohteet tunnistavaan Verso-arviointiin, kehitystarpeiden priorisointiin ja kehitysprojektisuunnitteluun.

Palvelussa hyödynnetään tekoälyyn (AI) perustuvaa teknologiaa kaikkein mahdollisten rahoituskanavien löytämiseen.

tutustu

QL Prosessiarkkitehtuuri -konsepti

QL Prosessiarkkitehtuuri on erityyppisille organisaatioille soveltuva koko liiketoiminnan kattava prosessimaisen toiminnan visualisointikonsepti, jolla halutut toimintatavat voidaan varsin kattavasti kuvata ymmärrettävänä kokonaisuutena.

Yhdistettynä konsultointiin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi ja liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Lue lisää

QL Laatupassi – onnistumisen ajokortti

QL Laatupassi on organisaation koko henkilöstölle laadun ymmärtämiseen suunniteltu henkilökohtainen koulutusohjelma. Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.

Lue lisää

QL Lean Card – valmennusohjelma

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean-ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen. Toiminta tehostuu, kun siitä poistetaan tuottavuutta heikentävää vaihtelua ja pullonkauloja.

Lue lisää

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana viitoittaa tietä sille, miten uuden ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmästandardin soveltamisella on mahdollisuus tehdä edistysaskel kilpailukyvyssä ja soveltaa keskeisiä sisältöjä organisaatiossa Leanin näkökulmasta.

Lue lisää

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen koulutuspäivä tarjoaa osallistujille avaimet siihen, miten täysin muuttuvan standardin avulla voidaan tehdä todellinen kilpailukykyloikka. Saat raamit ympäristön suojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen.

Lue lisää

QL Tuloksellinen myynnin johtaminen

Tämän valmennuksen avulla organisaatio tehostaa myyntityön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Lue lisää

QL Menesty myyntityössä

Valmennuspäivän aikana osallistuja saa henkilökohtaisessa myyntityössä onnistumiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kaikki meistä osaavat myydä ja tämä päivä antaa siihen onnistumisen eväät!

Lue lisää

QL Laadun Portaat yrittäjän digikäsikirja

QL Laadun Portaat on kehittämisen työkalu PK-yrityksille, joka opastaa luomaan käytännöt menestyvälle toiminnalle ja johtamiselle. Loogisesti ja systemaattisesti etenevä digitaalinen työkirja innostaa tarvittaessa koko henkilökunnan kehitystyöhön. Työkirjaa voi hyödyntää itsenäisesti tai konsultin sparraamana.

Lue lisää